Bạn có biết rằng để tạo ra điện thoại thông minh của bạn, cần tiêu tốn khoảng 3.170 gallon nước? Mỗi thiết bị chúng ta sử dụng đều có dấu chân nước.

Chúng tôi đã phỏng vấn Tom Freyberg, một trong những nhà báo hàng đầu trong ngành nước, để nói về dấu chân nước, những vấn đề chúng ta có thể gặp phải trong tương lai do thiếu nước và cách chúng ta có thể giải quyết những vấn đề đó. Xem cuộc phỏng vấn để tìm hiểu đầy đủ.

Mỗi thứ mà chúng ta tiêu thụ đều có dấu chân nước. Do đó, đây là một thách thức sẽ không biến mất.