Skip to main content

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay. Nước là trung tâm của sự phát triển bền vững. Nó kết nối chặt chẽ với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững, có nghĩa là, đơn giản là: Không có nước, không có tương lai. Nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng.

Hãy đọc bài phỏng vấn này với Hassan Aboelnga, một nhà nghiên cứu và Phó Chủ tịch Diễn đàn Nước Trung Đông để tìm hiểu suy nghĩ của ông về chủ đề này và các giải pháp mà ông đề xuất.

Chúng ta là những thế hệ đầu tiên kêu gọi hành động về vấn đề khí hậu. Vì vậy, vẫn có hy vọng nếu chúng ta có thể tiếp sức những chuyên gia trẻ này.

Qatium

About Qatium