Skip to main content

Vattenbrist är en global fråga, men vattenutmaningarna i arabvärlden är särskilt extrema. Jordanien är det näst mest vattenfattiga landet i världen och står inför enorma utmaningar när det gäller att anpassa sig till en uppsjö av globala och regionspecifika frågor.

Nedan delar jag mina tankar om Jordaniens specifika vattenutmaningar och överväger möjliga lösningar.

De fyra pelarna för vattensäkerhet i Jordanien

Som den mest vattenfattiga regionen i världen står den arabiska regionen inför enorma utmaningar när det gäller att hantera ökad efterfrågan på vatten i kombination med extrema klimatförhållanden – inklusive översvämningar och torka. Dessa utmaningar i kombination satte stor press på vattenverk och vatteninstitutioner.

Idag är den arabiska regionen på rätt spår när det gäller att uppnå nästan alla vattenrelaterade mål för hållbar utveckling. Jordanien – det näst mest vattenfattiga landet i världen – har också stått inför enorma utmaningar för att anpassa sig till klimatförändringarna och minska klyftan mellan tillgång och efterfrågan på vatten.

För att förstå vattensäkerheten i Jordanien måste vi titta på fyra huvudpelare:

1. Dricksvatten och mänskliga behov

Vattentillgången är låg i Jordanien och vi måste diversifiera vattenresurserna. Även om förbrukningen också är ganska låg, finns det mycket avfall som kommer från höga läckagenivåer i nätverken på grund av föråldrad infrastruktur.

Det finns också ett behov av att öka tillgången till sanitet. När vi tänker på vattenkvaliteten i regionen kommer en av de största frågorna från den intermittenta vattenförsörjningens natur, vilket innebär att människor i Jordanien bara får vatten en eller två gånger i veckan.

2. Klimatförändringar och vattenrelaterade faror

Jordanien drabbas av många extrema klimatförhållanden som översvämningar och torka. Särskilt Madaba påverkades av extrema översvämningar som ledde till att många människor dog, medan Amman också översvämmades. Att öka motståndskraften i Jordanien är en prioritering för att förhindra att dessa incidenter inträffar igen.

3. Ekosystem

Ett stort problem är tillståndet för föroreningarna som kommer från avloppsvatten. När vi ser på vatten och avloppsvatten som nya outnyttjade resurser som vi måste lita på måste vi också överväga hur vi ska behandla dem på rätt sätt för att garantera allmänhetens hälsa och säkerhet.

4. Socioekonomi

Ett stort problem i Jordanien är de kommersiella förlusterna till följd av stöld av vatten samt de många olagliga användningarna av vatten i regionen. Detta påverkar Jordaniens vattensektor när det gäller ekonomisk förmåga att möta efterfrågan inom vattensektorn.

Slutligen är en annan viktig fråga den låga budget som riktas till vattensektorn. Vattentaxorna måste göras om för att täcka drifts- och underhållskostnader.

Vilka är lösningarna på Jordaniens vattensäkerhetsutmaningar?

När man tittar på genomförbara lösningar är det viktigt att överväga alla fyra pelarna i urban vattensäkerhet. Med hänsyn till de åtgärder som redan har vidtagits i Jordanien och de utmaningar som ligger framför oss är det de bästa alternativen att arbeta med återanvändning av avloppsvatten som en outnyttjad resurs och flytta systemet från ett linjärt system för användning och bortskaffande till en modell för cirkulär ekonomi.

Vi har ett bra exempel från Samra reningsverk där de återanvänder avloppsvattnet och sätter tillbaka det i vattensystemen. Detta är avgörande för vattensektorn för att minska klyftan mellan tillgång och efterfrågan.

När det gäller de höga nivåerna av vatten som inte får intäkter måste vi ta itu med frågan om olagliga vattenförbindelser. Detta kommer att göra det möjligt för oss att minska både fysiska och kommersiella förluster.

Att öka allmänhetens medvetenhet om vattenbrist är också ett verktyg vi har för att försöka minska förbrukningen. Även om vi är ett land med vattenbrist står vi fortfarande inför utmaningar när det gäller den höga förbrukningen av vatten och livsmedel som är kopplad till energitrygghet.

Sammantaget är det viktigt att överväga de fyra pelarna och anta en sammanhängande politik som kan hantera Jordaniens unika vattensäkerhetsutmaningar.

Qatium-experter

Hassan Aboelnga är vice ordförande för Middle East Water Forum och är en av många experter som vi tillsammans skapar Qatium med.

Hassan Aboelnga

About Hassan Aboelnga