Skip to main content

Det uppskattas att en tredjedel av allt producerat dricksvatten ”går förlorat” innan det når kunden. Dessa förluster inkluderar stöld, manipulering och känd användning utan fakturering.

Vattenförluster har varit en kritisk fråga i många år, men mängden vattenförluster minskar inte. Detta är ett enormt problem för vattennät, konsumenter och verktyg, men ändå vidtas få åtgärder från bolagens sida för att minska dessa vattenförluster.

I en artikel med titeln ”Varför vidtar inte vattenverk åtgärder mot vattenförluster?”, jag tittade närmare på de främsta orsakerna till bolagens passivitet och redogjorde för hur allmännyttiga företag kan övervinna de problem som blockerar de framsteg som kan göras. Ännu viktigare, jag utforskade de alternativ som är tillgängliga inte bara för vattenföretag utan också regeringar, privata företag, offentliga företag, tillsynsorgan, politiker och konsumenter som kan hjälpa till att lösa problemet med vatten utan intäkter.

Nedan följer en förhandsvisning av de 12 anledningarna till att jag tror att verktyg inte vidtar åtgärder mot vatten utan intäkter. Du hittar också tillgång till mitt fullständiga papper.

1/ Kostnaden för att producera vatten är så låg att det inte är ekonomiskt lönsamt att vidta åtgärder

While the costs involved in producing water are often claimed to be reasonably low, the true costs aren’t fully understood or calculated accurately by any utility or body. The reality is that the costs involved in water production are not as low as it is often claimed

2/ Rapporterade vattenförluster är redan mycket låga

Vissa vattenverk hävdar vattenförluster så låga som 3-7% (i vissa fall finns det påståenden om att 0% av vattnet går förlorat). I avsaknad av en oberoende tredje part kan dessa påståenden endast backas upp av mätningar som varje verktyg har tagit själva.

Verkligheten är att inget vattenbolag i världen exakt kan mäta de vattenförluster som uppstår från utvinning till leverans.

3/ Det finns inga kollektiva vattenmätningar utan intäkter att uppnå

Även om många allmännyttiga företag har interna mål saknas det tydligt tillämpliga mått och nyckeltal som relaterar till målen för vattenvärden som inte är intäkter.

4/ Politiker och kommuner är mycket känsliga för vattenfrågor

Protester i Indien och Irland under de senaste åren har belyst konsumenternas oro kring rätten till tillgång till vatten av hög kvalitet, och många allmännyttiga företag tror att konsumenterna kommer att klaga om åtgärder vidtas som kommer att påverka dem, vatten blir för dyrt eller om de upptäcker den verkliga mängden vatten som går förlorat.

5/ Brist på statligt tillhandahållen finansiering för att ta hand om vattennät

Med otillräcklig finansiering till vattenverk har infrastrukturen försämrats vilket utsätter många av dem för risker. Eftersom regeringar i allmänhet är kortlivade är de ofta villiga att minska finansieringen för frågor som de tror inte kommer att inträffa under deras mandatperiod.

6/ Brist på teknisk kunskap inom vattenverk

Pensionerade anställda i allmännyttiga företag har inte ersatts på grund av ett tryck för att minska kostnaderna, vilket innebär att det inte har skett en injektion av den yngre generationen i arbetskraften. På grund av arbetskraftens konservativa karaktär och medelålder har det dessutom funnits få incitament för innovation eller investeringar i vattenindustrin.

7/ Bristande konkurrens inom vattenförsörjningen

Konsumenter kan inte välja en annan leverantör, oavsett var de befinner sig i världen när verktyg misslyckas. När det inte finns någon konkurrens finns det mycket få incitament för vattenverken att förbättra sig.

8/ Vattenverken vill inte utmana status quo

I många fall förändras ett vattenverks förvaltning när regeringen förändras. Eftersom detta händer var 3 till 5 år finns det lite incitament för verktyg att kämpa för förbättringar.

9/ Vattenverk har privatiserats och har olika mål

Det finns många frågor kring privatisering, inklusive det faktum att kravet på att göra vinster kan komma i konflikt med kravet på att göra långsiktiga investeringar i tillgångar och infrastruktur som kommer att pågå i 50 år på fältet och tarifferna kan öka exponentiellt på grund av det privata bolagets önskan att öka sin bruttoinkomst. Dessa faktorer omsluter frågan om vattenförluster.

10/ Brist på sofistikerad vattenteknik

Historiskt sett har vattenindustrins konservativa karaktär inneburit en tydlig brist på fokus på att utveckla ny teknik för vattenindustrin. När företag har utvecklat ny vattenteknik har bolagen varit tveksamma till att lita på och investera i dem.

Bristen på ny teknisk kunskap har inneburit att elbolagen aldrig har gjort förbättringar av vattenförluster.

11/ Tillsynsmyndigheter är inte intresserade av att införa strängare villkor

Vattentillsynsmyndigheter har i allmänhet inte mycket intresse av att införa strikta villkor och kontroll över vattenverk, eftersom detta kan ge upphov till frågor som båda parter vill hållas utanför det offentliga området.

12/ Brist på utbildning kring vattenrelaterade frågor

Problemen kring vattenbrist på grund av en snabbt växande befolkning och efterfrågan på att förse alla med rinnande vatten har blivit mer offentliga, och det är nu stort fokus på detta.

Detta skapar också ett fokus på de förluster som uppstår, men återigen är det svårt för allmännyttiga företag att kommunicera detta utan att få motreaktioner från kunderna.

Är du redo att upptäcka de alternativ som finns tillgängliga för allmännyttiga företag för att ta itu med problemet med vattenförluster?

Hittills har lite gjorts för att avhjälpa mängden ”förlorat” vatten. Som vi vet handlar minskning av vattenförluster inte bara om att spara vattenresurser inför knapphet utan också om:

  • Minskningen av energi som används för att utvinna, pumpa, transportera och behandla både dricksvatten och avloppsvatten
  • Minskningen av CO2 som pumpas ut i atmosfären på grund av den energi som används för att extrahera, pumpa, transportera och behandla både dricksvatten och avloppsvatten
  • Minskning av kemikalier som används för behandling av vatten och avloppsvatten
  • Den minskning av infrastruktur som krävs för transport och rening av både dricksvatten och avloppsvatten

Genom att ta itu med vattenförluster kan allmännyttiga företag öka sin effektivitet, minska överflödiga energikostnader, undvika betydande miljöpåverkan och minska sina driftskostnader totalt sett.

I den fullständiga versionen av detta whitepaper tillhandahåller jag 12 omfattande lösningar på vart och ett av de 12 problemen som beskrivs ovan för att få verktyg att tänka två gånger om varför de ännu inte har tagit itu med de djupt rotade orsakerna som hindrar dem från att vidta åtgärder mot vattenförluster i sina nätverk.

Gavin van Tonder

About Gavin van Tonder