Skip to main content

تخمین زده می شود که برخی از آب و برق تا 50٪ از کارکنان عملیاتی خود را در 15 سال آینده از دست بدهند. پس چگونه می توانند شکاف را با کارکنان ماهر وصل کنند و بر «سونامی نقره ای» غلبه کنند؟ نیروی کار آینده آب چه شکلی است؟

ببینید کارشناسان در QTalks این ماه در مورد چالش های کارکنان و استخدام چه فکر می کنند. پیوستن به روزنامه نگار محیط زیست و میزبان QTalks، تام فریبرگ، برای بحث:

  • Josh Newton, Global Water Advisor & Founder of the recruitment site Josh’s Water Jobs
  • Ronja Sorensen, IWA Young Professional from Denmark and Smart Mobility Advisor for Ramboll.
  • Mark Coates, Bentley Systems & Digital Twin Hub Strategic Board Member.

قسمت کامل موجود در زیر.

آماده برای کشف محتوای QTalks بیشتر؟

برای تماشای این قسمت و کانال های قبلی به کانال یوتیوب کاتیوم مراجعه کنید.