تغییر اقلیم یکی از بزرگترین چالش های امروزی است. آب در قلب توسعه پایدار است. و ارتباط نزدیکی با 17 هدف جهت توسعه پایدار دارد، به عبارت ساده: بدون آب، آینده ای نیست. اما امید وجود دارد.

این مصاحبه را با Hassan Aboelnga، محقق و نایب رئیس مجمع آب خاورمیانه بخوانید تا بدانید که وی درباره این موضوع چه نظری داشته و راه حل های پیشنهادی او چیست.

ما اولین نسل هایی هستیم که خواستار اقدامات اقلیمی هستیم. بنابراین اگر ما بتوانیم این جوانان حرفه ای را توانمند کنیم، امیدی وجود دارد.